Akademia Młodego Ichtiologa

Projekt Akademia Młodego Ichtiologa przewiduje opracowanie programów nauczania oraz przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT we współpracy z nauczycielami szkół oraz ekspertami z Polskiego Związku Wędkarskiego.

Głównym celem projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych na wydziale oraz w podmiotach współpracujących, które posłużą wypełnieniu III misji uczelni poprzez inspirowanie społeczności lokalnej do samodzielnego odkrywania i rozumienia świata oraz podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wśród uczniów w wieku 6-16 lat.

Zakres tematyczny stanowią zagadnienia związane z akwakultura i akwarystyką. Wykracza on znacznie poza ramy programów nauczania w szkole podstawowej i średniej i obejmuje biologię organizmów wodnych, bezkręgowców oraz ryb zarówno słodko- jak i słonowodnych.

Program wpłynie stymulująco na rozwój intelektualny i społeczny uczestników, rozbudzi w nich chęć uczenia się i oraz poznawania świata poprzez naukę połączona z zabawą. Praktyczna i interakcyjna forma zajęć umożliwia nabycie umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia i kultury współpracy, ogólnie podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Dzięki dostępowi do elektronicznej platformy edukacyjnej AMI, będą mieli okazję skorzystać z innowacyjnych rozwiązań w postaci elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz materiałów audiowizualnych.

Program Akademii Młodego Ichtiologa składa się 3 modułów. Każdy moduł trwa 4 godziny lekcyjne (45 minut) plus przerwa. Klasy przychodzą na zajęcia trzykrotnie. Zajęcia odbywają się na terenie Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa oraz w Laboratorium Organizmów Morskich, przy ul. Kazimierza Królewicza 4. Klasy są dzielone na podgrupy.


Grupy docelowe

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych i średnich w wieku 6-16 lat ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Zajęcia zorganizowane są wyłącznie dla grup zorganizowanych w ramach wyjść klasowych. Budynek oraz sale są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zapisy

Zapisu grup zorganizowanych (klas) dokonują nauczyciele, którzy jednocześnie będą opiekunami formalnymi grupy. Formularz zgłoszeniowy chęci udziału w zajęciach, należy wypełnić i przesłać na adres: ami@zut.edu.pl Po otrzymaniu przez organizatora formularza, na podstawie indywidualnych ustaleń, zostaną dopasowane terminy zajęć (trzy terminy).

Moduły

Celem zajęć w ramach modułu będzie zapoznanie słuchacza z podstawowymi kryteriami identyfikacji grup taksonomicznych bezkręgowców i kręgowców życzących w wodach Polski, ze znaczeniem hydrobiontów w ekosystemach wodnych oraz z biologią podstawowych grup systematycznych hydrobiontów bezkręgowych i kręgowców

Efekt kształcenia:

 • Uczeń będzie potrafił zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki fauny środowiska
 • wodnego, pozyska wiedze dotyczącą biologii i taksonomii organizmów wodnych ze szczególnym
 • uwzględnieniem ryb i bezkręgowców wód Polski

Sposób monitorowani efektów kształcenia: nastąpi poprzez sprawdzenie i zaliczenie w trakcie ćwiczeń rysunków omawianych taksonów, oraz napisanie testu sprawdzającego wiedzę.

Nabyte umiejętności:

 • rozpoznawanie i opisywanie biologii podstawowych gatunków organizmów wodnych, umiejętność posługiwania się sprzętem naukowym typu: lupa , binokular, mikroskop
 • posługiwanie się prostymi kluczami przyrodniczymi
 • rozumienie zjawisk zachodzących w żywych organizmach, interakcje pomiędzy organizmami w środowisku wodnym
 • kompetencje związane ze świadomą, kreatywną obserwacją i identyfikacją bioróżnorodności w środowisku wodnym umiejętność pracy w zespole.

Celem zajęć w ramach modułu będzie zapoznanie słuchacza z życiem ssaków wodnych oraz ich znaczeniem dla środowiska i z egzotycznymi bezkręgowcami wodnymi. Opanowanie technik zakładania zbiorników dla słodkowodnych ryb ozdobnych, dobór odpowiednich zespołów obsadowych, pielęgnacja i rozmnażanie roślin wodnych, oraz dobór sprzętu akwarystycznego dla zapewnienia optymalnych warunków chowu i hodowli organizmów wodnych pogłębienie odpowiedzialności za dobrostan zwierząt w akwarium oraz świadomość zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnej introdukcji domowych gatunków zwierząt do środowiska naturalnego.

Efekty kształcenia:

 • Słuchacz posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania i urządzania akwarium
 • słodkowodnego, jakości wody i jej uzdatniania, doboru ryb zespoły obsadowe, wystroju akwarium rośliny, elementy zdobnicze, pielęgnacji, doboru gatunków i ich wzajemnego dostosowania, doboru pokarmu i karmienia ryb, ilości i częstotliwości podawań, zagrożeń.

Nabyte umiejętności:

 • umiejętność świadomej obserwacji i identyfikowania bioróżnorodność w środowisku wodnym,
 • kreatywność: potrafi sam wg własnego pomysłu i dzięki nabytej wiedzy założyć akwarium, wie jak je właściwie pielęgnować, dobrać sprzęt, posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia ryb
 • umiejętność rozumienia: będzie znał zasady rządzące prawidłowo założonym akwarium oraz rozumiał procesy i zależności rządzące w akwarium.

Celem zajęć w ramach modułu będzie zapoznanie uczniów z materiałami do budowy narzędzi połowu, ich budową, sposobu posługiwania się mini oraz pojęciami związanymi z rybołówstwem poznanie pojęć z budową raków, ich biologią, wymaganiami środowiskowymi, umiejętność rozróżniania gatunków raków oraz poznanie sposobów postępowania z gatunkami inwazyjnymi poznanie procesu rozrodu ryb.

Efekty kształcenia

 • Uczeń pozna narzędzia połowu i będzie potrafił zbudować proste narzędzie połowu, będzie potrafił
 • posługiwać się nazewnictwem i pojęciami związanymi z rybołówstwem, będzie znał budowę raka, i etapu rozwoju zarodkowego ryb.

Nabyte umiejętności

 • zapoznanie z przebiegiem rozwoju zarodkowego, gatunki raków, będzie wiedział jakie czynności wykonać po schwytaniu w naturze raka pręgowatego
 • zrozumienie zjawisk zachodzących w żywych organizmach, interakcje miedzy organizmami i w środowisku wodnym.

Kontakt

kierownik projektu
mgr inż. Kinga Wełyczko

+48 91 449 43 95

ami@zut.edu.pl
prowadzący
dr inż. Marcin Biernaczyk

+48 91 449 66 83

marcin.biernaczyk@zut.edu.pl
prowadzący
dr hab. inż. Agata Korzelecka - Orkisz

+48 91 449 66 66

agatak@zut.edu.pl
prowadzący, koordynator wydziałowy
dr hab. inż. Adam Tański

+48 91 449 66 67

adam.tanski@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie